Головна » Статті » 2013 \ № 2 » РОЗДІЛ V МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

У категорії матеріалів: 5
Показано матеріалів: 1-5

Сортувати за: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарям · Переглядам

J. Niczyporuk

On the Need of Regional Development of Ukraine

Нічипорук Я. Про потребу регіонального розвитку України. Регіональний розвиток є питанням вели­чезного значення, що виникає, насамперед, у зв’язку зі вступом Польщі до Європейського Союзу, але також повинно стати викликом для України. У цілому можна вважати, що регіональний розвиток - це зростання по­тенціалу економіки країни, він передбачає покращення стандартів життя мешканців регіону й зростання його конкурентоспроможності. Регіональний розвиток у Польщі - завдання самоврядування воєводства. Слід па­м’ятати, що регіональний розвиток також стане елементом реформування системи правосуддя України. У Польщі регіон має самоврядний характер, тобто пов’язаний із системою одиниць територіального самовря­дування. Територіальне самоврядування бере участь у реалізації публічної влади. Механізм цієї участі має специфічні юридичні підстави. Хоч територіальне самоврядування - це юридичне поняття, однак воно не має свого законодавчого визначення. Суть територіального самоврядування розкривається через організаційний і політичний аспекти.

Ключові слова: регіон, регіональний розвиток, самоврядування регіону, Україна.

Ничипорук Я. О необходимости регионального развития Украины. Региональное развитие является вопросом огромного значения, возникает прежде всего в связи со вступлением Польши в Европейский Союз, но также должно стать вызовом для Украины. В целом можно считать, что региональное развитие является ростом потенциала экономики страны, оно предусматривает улучшение стандартов жизни жителей региона и рост его конкурентоспособности. Региональное развитие является в Польше задачей самоуправления воеводства. Следует помнить, что региональное развитие также станет элементом реформирования системы правосудия в Украине. В Польше регион имеет самоуправляемый характер, т. е. связан с системой единиц территориального самоуправления. Территориальное самоуправление участвует в реализации публичной власти. Механизм этого участия имеет специфические юридические основания. Хотя территориальное самоуправление является юри­дическим понятием, однако оно не имеет своего законодательного определения. Суть территориального самоуправления раскрывается через организационный и политический аспекты.

Ключевые слова: регион, региональное развитие, самоуправление региона, Украина.

РОЗДІЛ V МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО | Переглядів: 797 | Додав: event | Дата: 03.05.2015 | Коментарі (0)

E. Jasiuk

Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego – uregulowania zawarte  w ordynacji podatkowej

Ясюк Є. Індивідуальні інтерпретації положень закону про податок – урегулювання на основі податкового статуту. Податкові закони зазнають частих змін, що є зазвичай результатом фіскальної політики держави й пошуку методів збільшення вливання грошових ресурсів під час сповільнення розвитку економіки. Указана змінюваність положень, яка часто є наслідком відсутності узгодженості між різними врегулюваннями, а також не завжди правильна законодавча техніка породжують багато сумнівів у сфері інтерпретації положень закону про податок. Здійснення помилкової інтерпретації положень і сплата податку в неналежному обсязі тягне за собою фінансові санкції, які можуть навіть призвести до банкрутства платника податків. Наявність у польській правовій системі можливості отримання індивідуальних інтерпретацій слід оцінити позитивно. У разі виникнення сумнівів, щодо значення положень закону про податок кожен зацікавлений має можливість скористатися цим юридичним інструментом із метою уникнення шкоди, заподіяної внаслідок неправильної інтерпретації закону про податок.

Ключові слова: податкове право, норма податкового права, фіскальна політика держави. індивідуальні інтерпретації.

Jasiuk E. Individual Interpretations of Law Provisions About a Tax are a Settlement on the Basis of Tax Charter. Tax laws are the subject to frequent changes, which is usually the result of fiscal policy and search of the methods of increasing infusion of financial resources during the slowdown of the economy. The specified provisions of such variability, which is often the consequence of the lack of coherence between different settlements and not always correct legal technique generate a lot of doubts in the field of interpreting the law on tax. Making a false interpretation of such provisions and payment of tax in the amount of ill entail financial penalties may even lead to bankruptcy of the taxpayer. The present possibility of obtaining individual interpretations in the Polish legal system should be evaluated positively. In case of doubt about the meaning of the law on tax each concerned party has the opportunity to take advantage of such legal instrument in order to avoid damage caused by misinterpretation of the law on tax.

Key words: tax law, the rate of tax, state fiscal policy, individual interpretations.


M. Furtak-Niczyporuk

 Strengthening the Ecological Security of Ukraine

Фуртак-Нічипорук М. Зміцнення екологічної безпеки України. У сучасних державах екологічна безпека не є справою окремих осіб, тому дії з охорони середовища належать до сфери повноважень публічної влади. Отже, публічна влада відповідальна за організацію дій і ресурсів із метою забезпечення екологічної безпеки країни. Це вимагає комплексного підходу й раціонального прийняття рішення та вироблення відповідних завдань публічної адміністрації, що можуть пов’язуватися зі створенням нових спеціалізованих установ. Забезпечення оптимальної екологічної безпеки нерозривно пов’язане з дотриманням принципів охорони сере­довища, де основним інструментом забезпечення екологічної безпеки є право. Наведені автором принципи можуть скласти базу екологічної безпеки в Україні. Слід приймати превентивні засоби, щоб зберігати еколо­гічну безпеку України, також потрібні організаційні заходи, зокрема створення нових екологічних структур та збільшення чисельності їхніх компетентних працівників.

Ключові слова: екологічне право забруднення навколишнього середовища, екологічна шкода, екологічна безпека, Україна.

Фуртак-Ничипорук М. Укрепление экологической безопасности Украины. В современных государствах экологическая безопасность не является делом отдельных лиц, поэтому действия по охране окружающей среды относятся к сфере полномочий публичной власти. Публичная власть ответственна за организацию действий и ресурсов с целью обеспечения экологической безопасности страны. Это требует комплексного подхода и рационального принятия решения и выработки соответствующих задач перед публичной адми­нистрацией, которые могут связываться с созданием новых специализированных учреждений. Обеспечение оптимальной экологической безопасности неразрывно связано с соблюдением принципов охраны окружающей среды, где основным инструментом обеспечения экологической безопасности является право. Приведенные автором принципы могут составить базу экологической безопасности в Украине. Следует принимать пре­вен­тив­ные средства для того, чтобы сохранять экологическую безопасность Украины, также нужны организа­ционные мероприятия, в частности, создание новых экологических структур и увеличение численности их компетентных работников.

Ключевые слова: экологическое право загрязнения окружающей среды, экологический вред, экологическая безопасность, Украина.


E. Czech 

Polish Experience in Usage of the Polluter Pays Principle Exemplified by Article  22 Paragraph 2 Point 1 of the Act on Prevention of Environmental Damage and their Compensation, and the Possibility of their Application in Reformation of Ukrainian Law

Чех Е. К. Польський досвід у застосуванні принципу «забруднювач платить» на прикладі ст. 22 параграфа 2 пункту 1 Закону про запобігання шкоді навколишнього середовища та  її відшкодування й можливість використання досвіду в реформуванні українського права. Функціонування принципу «забруднювач платить» у польському правопорядку не позбавлене спірних моментів. Прикладом цього є норма ст. 22 параграфа 2 пункту 1 Закону про запобігання шкоді навколишнього середовища та  її відшкодування. При цьому виникає сумнів, чи хотів польський законодавець попередити шкоду, чи звільнення від відповідальності за шкоду середовищу й стану безпосередньої загрози цими збитками. Метою автора статті є те, щоб досвід, отриманий у функціонуванні вказуваних неоднозначних рішень польського законодавця, став корисним при створенні таких норм українського права, що дасть змогу уникнути схожих суперечливих рішень. Їх можлива ліквідація обґрунтовується особливим характером блага, що підлягає правовій охороні, тобто середовища.

Ключові слова: принцип «забруднювач платить», шкода навколишньому природному середовищу, звільнення від відповідальності за шкоду навколишньому середовищу, відповідальність за шкоду навколишньому природному середовищу.

Чех Е. К. Польский опыт применения принципа «загрязнитель платит» на примере ст. 22 параграфа 2 пункта 1 Закона о предотвращении ущерба окружающей среде и его возмещении и возможность использования опыта в реформировании украинского права. Функционирование принципа «загрязнитель платит» в польской правовой системе, безусловно, не лишено спорных вопросов. Норма статьи 22 параграфа 2 пункта 1 Закона о предотвращении экологического ущерба и его компенсации может быть примером такого положения дел. В этой области отмечены некоторые сомнения, то ли волей законодателя было освободить субъектов правового регулирования от стоимости проведения профилактических действий и ограничиться только компенсацией за вред от их деятельности, или же освободить от ответственности за ущерб окружающей среде в состоянии острой необходимости. Целью автора статьи было поделиться полезным опытом, накоплен­ным в сфере функционировании указанной нормы польского права с точки зрения максимальной эффектив­ности в создании аналогичных норм в украинском законодательстве, которые бы не содержали  сходных не­достатков. Их устранение весьма оправдано, исходя из особенного значения объектов правовой защиты норма­ми  экологического права.

Ключевые слова: принцип «загрязнитель платит», вред окружающей среде, ответственность за вред окружающей среде, освобождение от ответственности за вред окружающей среде.


И. Иванников

Русская эмигрантская юридическая мысль XX в.

Іванніков І. Російська емігрантська юридична думка XX ст. У статті досліджено недостатньо вивчену в історії юриспруденції російської юридичної думки в еміграції ХХ ст. Узагальнено погляди на історію російського права й держави, сутність права та держави найбільш відомих юристів із російської еміграції ХХ ст. Г. К. Гінс розвивав ідею солідаризму, в основі якої була ідея побудови відносин між людьми на умовах взаємної користі. Майбутня держава повинна розвиватися від лібералізму до солідаризму. Нова ідеальна російська держава, на думку Н. Н. Алексєєва, має бути державою, гарантійною для своїх громадян, ідеократичною (слугувати загальній суспільній ідеї), правовою, у якій народ сам захищає свою державу. Майбутню Росію І. А. Ільїн бачив унітарною державою з єдиним складом громадян і єдиною монархічною державною владою. Заслуга І. Л. Солоневича полягає в тому, що він намагався показати своєрідність ро­сійської психології та історії, а також розкрити у всій повноті й глибині «російську ідею», яка вбирала б у себе весь історичний досвід російського народу, російської державності. І. А. Ільїн та І. Л. Солоневич негативно оцінювали теорію марксизму й передбачали швидку кризу радянської влади в Росії.

Ключові слова: російська юридична думка в еміграції; Г. К. Гінс, Н. М. Алексєєв, І. А. Ільїн, І. Л. Солоневич.

Ivannikov I. Russian Emigrant Legal Thought of the XX Century. The article is devoted to the history of the understudied jurisprudence Russian legal thought of the emigration in the twentieth century. The author studies the different views on the history of Russian law and the state, the nature of law and state of the most famous lawyers among the number of Russian emigration of the twentieth century. G. K. Gins develops the idea of solidarity, which is based on the idea of building relationships between people on terms of mutual benefit. The future of the state should evolve from liberalism to solidarism. N. N. Alekseev thought,   that new perfect russian state should be the guarantee state to their citizens, ideokratic (to serve the general public idea), legal, which protects their own citizens. I. A. Ilyin sees Russia in future as unitary state with a single citizens composition and unified monarchical government. The          I. L. Solonevych merit is that he is trying to show the peculiarity of Russian psychology and Russian history, as well as to reveal in its entirety and depth «the russian idea» that would absorb an entire historical experience of the russian people and russian statehood. I. A. Ilyin and I. L. Solonevych negatively evaluated the marxist theory as well as predicted imminent crisis of the soviet power in Russia.

Key words: russian legal thought in exile; G. K. Gins, N. N. Alekseev, I. A. Ilyin, I. L. Solonevych.

РОЗДІЛ V МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО | Переглядів: 1092 | Додав: event | Дата: 02.05.2015 | Коментарі (0)

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
Крикунов Олександр Вікторович
4025 м. Луцьк
вул. Винниченка, 30+38 (0332) 240411 ipsnu2013@gmail.com
Мапа
sample map