Головна » Статті » 2014 \ № 1 » РОЗДІЛ 5. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

У категорії матеріалів: 4
Показано матеріалів: 1-4

Сортувати за: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарям · Переглядам

J. Niczyporuk, M. Podleśny

Realization of the Principle of Objective Truth in the General Administrative Procedure

Нічипорук Я., Подлєсни М. Реалізація принципу об’єктивної істини у адміністративному процесі. В ході адміністративного судочинства основним обов'язком влади є встановлення фактичних обставин справи. Принцип об'єктивної істини визначає основні права і обов'язки державного органу для встановлення фактів і винесення адміністративне рішення у справі. Зроблено висновок, що принцип об'єктивної істини є одним з основоположних загальних принципів адміністративного процесу, що реалізуються як під час встановлення фактичних обставин справи, так і під час усіх інших видів діяльності, що здійснюються у адміністративному судочинстві. В ході адміністративного процесу принцип об'єктивної істини відіграє вирішальну роль і діє на всіх стадіях судочинства, від початку і до вирішення адміністративного спору. Гарантією здійснення принципу об'єктивної істини є положення глави четвертої Адміністративного процесуального кодексу Республіки Польща, які регулюють доказування. Ці норми, в свою чергу, ґрунтуються на положеннях глави другої «Загальні правила адміністративного судочинства» Адміністративного процесуального кодексу Республіки Польща.

Ключові слова: адміністративне провадження, принцип об'єктивної істини, доказування, докази.

Ничипорук Я., Подлесны М. Реализация принципа объективной истины в административном процессе. В ходе административного судопроизводства, основной обязанностью власти является установление фактических обстоятельств дела. Принцип объективной истины определяет основные права и обязанности государственного органа для установления фактов и вынесения административного решения по делу. Сделан вывод, что принцип объективной истины является одним из основополагающих общих принципов административного процесса, которые реализуются при установлении фактических обстоятельств дела, так и во время всех других видов деятельности, осуществляемых в ходе административного судопроизводства. В ходе административного процесса принцип объективной истины играет решающую роль и действует на всех стадиях судопроизводства, от начала и до разрешения административного спора. Гарантией осуществления принципа объективной истины являются положения главы четвертой Административного процессуального кодекса Республики Польши, регулирующей доказывание. Эти нормы, в свою очередь, основываются на положениях главы второй «Общие правила административного судопроизводства» Административного процессуального кодекса Республики Польши.

Ключевые слова: административное производство, принцип объективной истины, доказывание, доказательства.

РОЗДІЛ 5. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО | Переглядів: 786 | Додав: event | Дата: 03.05.2015 | Коментарі (0)

J. Niczyporuk, M. Grzeszczuk

Evolution of Participation Forms of Social Organizations in the Polish Administrative Proceeding

Нічипорук Я., Гжещук М. Еволюція форм участі громадських організацій в польському адміністративному судочинстві. Питання про форми участі громадських організацій в польському адміністративному судочинстві є цікавим об'єктом дослідження. Особливо важливо, здається, демонстрація еволюції в цій сфері. Зміни законодавства, що  відбуваються, безсумнівно, виникають із потреби адаптувати правові норми до нових реалій. Роздуми на цю тему є важливими з точки зору інтересів обох сторін адміністративного спору. Проблема участі громадських організацій в адміністративному судочинстві є досить актуальною. Громадська організація може брати участь в адміністративному провадженні в декількох різних формах. У статті відзначено їх еволюцію з точки зору правових норм, судової практики, а також юриспруденції. В проведеному дослідженні процесу еволюції форм участі громадських організацій у адміністративному судочинстві було показано, що чинні правові норми є результатом тривалого історичного, політичного та правового поступу. Законодавчі зміни продиктовані необхідністю адаптувати ці правила до мінливої дійсності і мають відповідати більш гнучким правилам сучасного адміністративного судочинства.

Ключові слова: адміністративний процес, громадська організація, форми участі в адміністративному процесі, учасники адміністративного процесу.

Ничипорук Я., Гжещук М. Эволюция форм участия общественных организаций в польском административном судопроизводстве. Вопрос о формах участия общественных организаций в польском административном судопроизводстве является интересным объектом исследования. Особенно важной является демонстрация эволюции в этой сфере. Происходящие изменения законодательства  возникают из потребности адаптировать правовые нормы к новым реалиям. Размышления на эту тему важны с точки зрения интересов обеих сторон административного спора. Проблема участия общественных организаций в административном судопроизводстве является весьма актуальной. Общественная организация может участвовать в административном производстве в нескольких различных формах. В статье отмечено их эволюцию с точки зрения правовых норм, судебной практики, а также юриспруденции. В проведенном исследовании процесса эволюции форм участия общественных организаций в административном судопроизводстве было показано, что действующие правовые нормы являются результатом длительного исторического, политического и правового развития. Законодательные изменения продиктованы необходимостью адаптировать эти правила к меняющейся действительности и должны соответствовать более гибким правилам современного административного судопроизводства.

Ключевые слова: административный процесс, общественная организация, формы участия в административном процессе, участники административного процесса.


Z. R. Kmiecik

A Mental Illness and Mental Retardation as Marriage Impediments  in Polish Family Law 

Кмечік З. Р. Психічна хвороба і розумова відсталість як перешкоди до укладення шлюбу в польському сімейному праві. Стаття аналізує – в світлі польського сімейного права – питання можливості вступу в шлюб і його збереження в разі психічної хвороби або розумової відсталості одного з подружжя. У початковій частині статті обговорюються умови вступу в шлюб, передбачені для психічно хворих та розумово відсталих осіб. Автор пояснює при цьому, як потрібно розуміти терміни «психічна хвороба» і «розумова відсталість» у контексті цього дослідження. Потім представлені аргументи як критиків чинних положень (як таких, що дискримінують психічно хворих та розумово відсталих), так і їх прихильників, а також позицію автора статті. Розмежовано ситуації, коли психічна хвороба одного з подружжя може бути основою оголошення шлюбу недійсним, а також коли ми маємо справу з валідацією (процедурою підтвердження дійсності) такого шлюбу, яка виключає можливість його анулювання. Автор торкнувся також двох інших питань, важливих з точки зору дійсності шлюбу: виникнення психічної хвороби після укладення шлюбу і одужання після психічної хвороби.

Ключові слова: психічна хвороба, розумова відсталість, дискримінація, укладення шлюбу, оголошення шлюбу недійсним, валідація шлюбу.

Кмечик ЗР. Психическая болезнь и умственная отсталость как препятствия к заключению брака в польском семейном праве. Статья анализирует – в свете польского семейного права – вопрос возможности вступления в брак и его сохранение в случае психической болезни или умственной отсталости одного из супругов. В начальной части статьи обсуждаются условия вступления в брак, предусмотренные для психически больных и умственно отсталых лиц. Автор объясняет при этом, как нужно понимать термины «психическая болезнь» и «умственная отсталость» в контексте этого исследования. Затем представлены аргументы как критиков действующих положений (как дискриминирующих психически больных и умственно отсталых лиц), так и их сторонников, а также позицию автора статьи. Разграничены ситуации, когда психическая болезнь одного из супругов может быть основанием для объявления брака недействительным, а также когда мы имеем дело с валидацией (процедурой подтверджения действительности) такого брака, исключающей возможность его аннулирования. Автор затронул также два других вопроса, важных с точки зрения действительности брака: возникновение психической болезни после заключения брака и выздоровление после психической болезни.

Ключевые слова: психическая болезнь, умственная отсталость, дискриминация, заключения брака, объявление брака недействительным, валидация брака.


И. Иванников 

Философско-правовое учение В. А. Савальского

Іванніков І. Філософсько-правове вчення В. А. Савальського. В період більшовизму - сталінізму вільна наукова російська думка стала можливою тільки в еміграції, а дореволюційні мислителі, якщо вони не виступали проти царської влади, були просто забуті. До останніх належить В. А. Савальський, який на початку свого наукового пошуку став основним дослідником і критиком навчань неокантіанців. В період роботи в Варшавському університеті В. А. Савальський досліджував проблеми держави і права. Найбільше уваги було приділено теорії природного права. Вчений зробив висновок, що найдавнішою школою юриспруденції є школа природного права. Її прихильники були в усі історичні епохи. Її протилежністю є позитивізм. Природне право має сприйматися як ідея права, як трансцендентальна ідея юридичного досвіду. Зміст права, згідно ідеалізму, є не сила, не влада, не інтереси, не примус, а свобода. Право, згідно з уявленнями В. А. Савальського, не є частиною і продовженням природи, а є частиною культури, тобто явищем соціальним.

Ключові слова: філософія права, історія держави і права, теорія природного права, конституціоналізм, Росія.

Ivannikov I. Philosophical and Legal Studies of  V. A. SavalskiThe free scientific russian thought was only possible in the emigration in the period of Bolshevism-Stalinism. The pre-revolutionary thinkers, if they did not oppose the royal power, were simply forgotten. Savalskii belongs to the last who at the beginning of his scientific search became the main researcher and critic of neokantianism studies. While working in the Warsaw university he investigated the problems of the state and law. The most attention was devoted to the theory of natural law. The scientist came to a conclusion that the oldest school in the science of law is the school of natural law. The supporters of this school were in all historical epochs. The opposite side is positivism. The natural law must be perceived as an idea of law, as a transcendental idea of law experience. According to the idealism, the essence of the law is not the force, not the power, not the interests, not the compulsion, but the freedom. In accordance to V. A. Savalski the law is not the part and continuation of nature, but it is the part of culture, social phenomenon.

Key words: philosophy of law, history of state and law, theory of the natural law, constitutionalism, Russia.


ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
Крикунов Олександр Вікторович
4025 м. Луцьк
вул. Винниченка, 30+38 (0332) 240411 ipsnu2013@gmail.com
Мапа
sample map