Головна » Статті » 2013 \ № 1 » РОЗДІЛ 6. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

У категорії матеріалів: 5
Показано матеріалів: 1-5

Сортувати за: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарям · Переглядам

А. Kunert-Diallo

Szczególne uprawnienia państw w przestrzeni powietrznej – aspekt militarny

Кунерт-Діалло А. Повноваження держави щодо використання повітряного простору. Військовий аспект. У роботі визначено регулювання використання повітряного простору у військових цілях. У питаннях використання повітряного простору над своєю територією держави наділені  повною й виключною владою. У дослідженні співвіднесено завдання оборони країни із принципом суверенітету держав. Проаналізовано пра­вові обмеження держав у використанні повітряного простору інших країн. Зазначено, що міжнародна спільно­та зберігає певну стриманість у творенні права для державної авіації. Технологічний розвиток випереджає юридичний аспект, а розробка нових правил у рамках загальнообов’язкового міжнародного права є копітким і трудомістким процесом. Здається, однак, що в питаннях авіаційних операцій, здійснюваних повітряними суднами, статус яких важко сформулювати, міжнародною спільнотою мають бути прийняті відповідні норми типу ius cogens. Тільки в такому випадку цивільна авіація розвиватиметься в належному напрямі.

Ключові слова: повітряний простір, суверенітет, військова оборона, міжнародне право.

Kunert-Diallo A. The Authority of the States in Using the Airspace. А Military Aspect. In the article the regulation of using the airspace for military purposes is defined. In matters of using the airspace above its territory, the state is empowered with the complete and exclusive authority. The research correlates the task of national defense with the principle of State sovereignty. The legal limitations for countries in using the airspace of other countries are investigated.

It is noted that the international community keeps a certain restraint in creating law for civil aviation. Technological development is ahead of the legal aspect and the development of new rules within compulsory international law is a consuming process.

It seems however, that in matters of aviation operations carried out by the aircrafts whose status is difficult to formulate the relevant standards such as ius cogens that should be adopted by the international community. Only then the civil aviation will develop in the proper direction.

Key words: air space,  sovereignty, military defense, international law.

РОЗДІЛ 6. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО | Переглядів: 900 | Додав: event | Дата: 02.05.2015 | Коментарі (0)

M. Domagała

Independence of the Regulatory Authority – Legal Aspects

Домагала М. Незалежність регулюючого органу – правові аспекти. Одна з основних директив євро­пейського права, що спрямована на досягнення конкурентного європейського енергетичного й газового ринку, крім засад вільного доступу третьої сторони  та справедливого поділу, установлює принцип незалежності регулюючого органу – Президента управління з регулювання енергетики. Дискусійним питанням є сфера його незалежності, а також спосіб забезпечення його функціонування. Ключовим є питання, чи здатні чинні зараз норми права насправді забезпечити його незалежність чи вони лише декларують його непідпо­рядкованість іншим посадовим особам Європейського Союзу. Складним є питання відносин Президента управління з регулювання енергетики з національними урядами, адже багато держав – це найбільші власники підприємств в енергетичному секторі. Зроблено спробу розв’язати вказані питання на основі дослідження норм права Європейського Союзу й національного законодавства Республіки Польща. Отримано висновок, згідно з яким президент управління з регулювання енергетики може вимагати від урядів інформацію про стан внут­рішнього енергетичного ринку, має право накладати санкції в разі загрози для стабільних поставок носіїв енергії. Передача контролю щодо поставок паливних матеріалів та електроенергії не тягне за собою анулювання загальної компетенції національних міністрів у цій сфері. Вони збережуть повноваження щодо адмі­ністра­тивної політики, а також законотворчої й контрольних функцій.

Ключові слова: енергетичний та газовий ринки, державне управління, регулюючий орган, Президент управ­ління з регулювання енергетики, Європейський Союз.

Домагала М. Независимость регулирующего органа – правовые аспекты. Одна из основных директив Европейского права, направленная на достижение конкурентного европейского энергетического и газового рынка, устанавливает принципы свободного доступа третьей стороны и справедливого разделения, а также независимость регулирующего органа – президента управления по регулированию энергетики. Дискус­сионным вопросом является сфера его независимости, а также способ обеспечения его функционирования. Ключевым является вопрос, способны ли действующие сейчас нормы права действительно обеспечить его независимость или они только декларируют его неподчинённость другим должностным лицам Европейского Союза. Сложным является вопрос отношений президента управления по регулированию энергетики с на­циональными правительствами, ведь многие государства являются наибольшими владельцами предприятий в энергетическом секторе. Авторы делают попытку решить указанные вопросы на основе исследования норм права Европейского Союза и национального законодательства Республики Польша. Сделан вывод, согласно которому президент управления по регулированию энергетики может требовать от правительств информацию о состоянии внутреннего энергетического рынка, вправе налагать санкции в случае угрозы для стабильных поставок носителей энергии. Передача контроля по поставкам топливных материалов и электроэнергии не влечёт за собой аннулирование общей компетенции национальных министров в этой сфере. Они сохраняют полномочия по определению национальной административной политики, а также законотворческую и конт­рольную функции.

Ключевые слова: энергетический и газовый рынки, государственное управление, регулирующий орган, президент управления по регулированию энергетики, Европейский Союз.


S. Bębas

Wybrane aspekty działalnośći  systemu penitenciarnego v Polsce

Бебас С. Окремі аспекти діяльності кримінально-виконавчої системи Польщі. Досліджено принципи та інститути діяльності кримінально-виконавчих установ у Польщі при застосуванні покарання у вигляді позбавлення волі. Розглянуто аспект захисту прав ув’язнених осіб відповідно до європейського права. Карний виконавчий кодекс упроваджує три типи карних установ, що відрізняються ступенем ізоляції, зокрема карні заклади закритого типу, карні заклади напіввідкритого типу, карні заклади відкритого типу. Кара позбавлення волі може бути виконана в трьох системах: програмного впливу, терапевтичному, звичайному. Система програмного впливу означає, що в’язень піддається виправному індивідуальному впливу за такою схемою: пенітенціарна діагностика, пенітенціарний прогноз, індивідуальна програма впливу, періодичні оцінки й кінцева оцінка. У програмах впливу встановлюються безпосередньо види працевлаштування та навчання за­судженого, його контакти, передусім із сім’єю й іншими близькими особами, використання вільного часу, можливості виконання обов’язків та інші необхідні заходи для підготовки засуджених до повернення в суспільне життя.

Ключові слова: позбавлення волі, ув’язнений, кримінально-виконавча установа, Польща.

Bebas S. Selected Aspects of the Penitentiary System’s Activity in Poland. Principles and institutions of the penitentiary institutions in Poland in the application of imprisonment are investigated. The aspects of prisoners’ rights protection according to the European law are considered. Criminal Executive Code introduces three types of penal institutions, according to the different levels of insulation, including closed penal institutions, semi-open type of penal institutions, opened penal institutions. The punishment of imprisonment can be performed in three systems: the program influence, the therapeutic one and the ordinary one. The system of program influence means that the prisoner is subjected to the correctional individual exposure as follows: penitentiary diagnostics, penitentiary prediction, an individual program influence, periodical evaluation and final evaluation.

In programs of influence the types of employment and educating the  convict, his contacts with the family and other close persons, using the leisure time, the possibility of performance his duties and other necessary steps to prepare convicts to return to public life are directly installed

Key words: imprisonment, convict, penal institution, Poland.


E. Sułkiewicz, G. Maj

Zjawisko mobbingu w procesie zarządzania kapitałem ludzkim w administracji publichnej w Polsce w świetle orzecznictva sądovego

Сулкевіч Е., Мей Г. Явище мобінгу в процесі управління людським капіталом у сфері державного управ­ління в Польщі у світлі судового захисту. У статті проаналізовано поняття «моббінг» як новітню категорію трудового права в Європейському Союзі та Польщі, розглянуто проблеми кваліфікації перешкоджання найма­ному працівнику нормально працювати з боку трудового колективу як мобінгу. З’ясовано аспект правового захисту від мобінгу. Виділено п’ять складників, що стосуються особистого й професійного функціонування жертви мобінгу: дії, що утруднюють процес комунікації; дії, що негативно впливають на реалізацію в су­спільстві; дії, що негативно впливають на персональну характеристику особи; дії, що псують професійну позицію жертви; дії, що негативно впливають на здоров’я жертви. Аналіз даних, наданих Міністерством юстиції Польщі, указує, що в 2011 р. в районних та окружних судах чекало на розгляд 647 позовів про відшко­дування в справах про мобінг, у тому числі 535 – у районних судах і 112 – в окружних судах, що вказує на обізнаність громадян про свої трудові та цивільні права.

Ключові слова: право на безпечну працю, найманий працівник, конфлікт, правовий захист, Польща.

Sulkevich E., Mey G. P. Phenomenon of Mobbing in Managing Human Resources in Public Administration in Poland in the Judicial Protection Aspect. In the article the term «mobbing» as the newest category of labor law in the European Union and Poland is analyzed, the problems of the qualification of hindering the labor collective the hired worker to work normally as mobbing are considered. The aspects of legal protection from mobbing are founded. Five components relating to personal and professional functioning of the victim of mobbing are highlighted: actions that complicate the communication process, actions that negatively influence the implementation in society, actions that negatively influence the personal characteristics of individuals, actions that spoil the professional position of the victim; actions that negatively influence the health of the victim.

The analysis of data provided by the Polish Ministry of Justice, indicates that in 2011, there were 647 claims for compensation in cases of mobbing in the district and county courts, including 535 in district courts and 112 in the county courts, which indicates the awareness of citizens’ their labor and civil rights.

Key words: right to a safe work, hired worker, conflict, legal protection, Poland.


Е. Ясюк

Аэродромные сборы как элемент авиационной транспортной политики Европейского Союза

Ясюк Е. Аеродромні збори як елемент авіаційної транспортної політики Європейського Союзу. У статті розглянуто проблематику аеродромних зборів як елементу транспортної політики Європейського Союзу. Проблематика аеродромних зборів є елементом авіаційної транспортної політики Європейського Союзу, яка реалізується всіма державами – учасниками цього об’єднання. Директива Європейського Союзу містить основні принципи, що стосуються встановлення аеродромних зборів, одночасно враховано рекомендації Організації міжнародної цивільної авіації. Звернуто увагу на деякі принципи розрахунку, зміни аеродромних зборів для стабільного та якісного здійснення авіаперевезень. Положення польського права щодо цих зборів відповідають міжнародному і європейському праву, незважаючи на відсутність спеціального акта (розпорядження), що вводить директиву в дію. Така ситуація є результатом того, що враховується думка суб’єктів авіаційного ринку, з’ясована в процесі консультацій, які були проведені під час законодавчих робіт над новою системою аеродромних зборів у Польщі.

Ключові слова: авіаперевезення, аеродромні збори, транспортна політика, Європейський Союз.

Jasiuk E. Airport’s Fees as a Part of the air Transport Policy of the European Union. The article deals with the problems of airfield fees as part of the transport policy of the European Union. The issue of airfield fees is the part of air transport policy of the European Union, which is implemented by all the member-states. European Union contains the main principles regarding the establishment airfield fees, at the same time the recommendations of the International Civil Aviation are taken into account. The attention is payed to some principles of calculation and changing airfield fees for stable and quality enforcement air transporting. The provisions of Polish law related to fees, correspond with international law as well as European, despite the absence of a special act (order), giving the directive into action. This situation is the result of the considered opinion of the aviation market, collected during the consultations which were taken into account during the legislative work on the new system of airfield fees in Poland.

Key words: air transportation, airport fees, transport policy, European Union.


ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
Крикунов Олександр Вікторович
4025 м. Луцьк
вул. Винниченка, 30+38 (0332) 240411 ipsnu2013@gmail.com
Мапа
sample map