Редакційна політика наукового журналу  «Історико-правовий часопис»

Вступ

У цій редакційній політиці викладені загальні вимоги до рукописів статей, принципи процесу прийняття, рецензування та публікації матеріалів, а також основні стандарти діяльності видання та критерії, які висуваються до статей.

Редакційна політика обов’язкова до виконання всіма сторонами видавничого процесу. Подання рукописів статей авторами означає згоду з викладеними стандартами.

1. Загальні положення

Науковий журнал «Історико-правовий часопис» висвітлює актуальні проблеми історії, теорії, філософії держави і права, теоретичні та практичні проблеми конституційного, адміністративного, фінансового, трудового, екологічного, господарського права, цивілістичних та кримінально-правових галузей права, міжнародно-правові та порівняльно-правові дослідження.

Науковий журнал «Історико-правовий часопис» практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Повні версії статей  наукового журналу «Історико-правовий часопис» розміщуються у вільному доступі на таких сайтах:  журналу,  Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського  та  Інституційного репозитарію Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Google Scholar, Copernicus Internationaal.

Метою наукового журналу «Історико-правовий часопис» є:

1) оприлюднення наукових статей українських та закордонних вчених, що є основою для розвитку правової науки, міжнародного співробітництва;

2) ознайомлення аудиторії читачів із новітніми дослідженнями у галузі права;

3) висвітлення подій у науковій спільноті, дотичній до проблематики часопису;

4) підтримка кращих молодих дослідників.  

Основні принципи, на яких базується редакційна політика журналу:

- об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;

- висока вимогливість до якості наукових досліджень;

- подвійне «сліпе» рецензування статей (рецензентам не відома інформація про авторів, а авторам не відома інформація про рецензентів);

- колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;

- доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;

- суворе дотримання авторських та суміжних прав;

- суворе дотримання графіку виходу журналу.

Галузь та проблематика журналу:

У журналі публікуються тільки актуальні, оригінальні та високоякісні наукові статті, що відповідають галузям проблематиці нашого видання:

  • ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА
  • КОНСТИТУЦІЙНЕ, АДМІНІСТРАТИВНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО
  • АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛІСТИКИ
  • КРИМІНАЛЬНЕ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАЧЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І КРИМІНАЛІСТИКА
  • МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
  • ТРИБУНА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
  • НОВИНИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ

 

2. Процес прийняття, рецензування та публікації матеріалів

2.1. Отримання рукописів

Рукописи оформлюються відповідно до вимог, що висуваються редакційною колегією журналу. Рукописи розглядаються на відповідність висунутим вимогам головним  редактором та членами редколегії і можуть бути поверненні на дооформлення або відхилені через суттєву невідповідність редакційній політиці, етичним засадам журналу, вимогам до рукописів. Повідомлення про отримання, повернення, відхилення  рукописів надсилаються авторам електронною поштою.

2.2. Процес рецензування

Всі матеріали, що надходять для публікації у журналі, повинні пройти  зовнішнє рецензування фахівцем із відповідної спеціальності.

У журналі діє система подвійного «сліпого» рецензування. Усі матеріали оцінюються відповідно до критеріїв, які наведені у п. 3 цієї редакційної політики.

Рецензент після розгляду матеріалів може винести одне з таких рішень: 1) опублікувати у авторській редакції; 2) опублікувати з незначними змінами, внесеними редакційною колегією; 3) повернути рукопис автору (якщо стаття потребує дооформлення; автор може подати перероблений рукопис наукової статті повторно); 4) відмовити у публікації (якщо рукопис не відповідає редакційній політиці, етичним засадам журналу, вимогам до рукописів).

Кожен номер наукового журналу «Історико-правовий часопис» проходить зовнішнє рецензування знаними ученими із науковим ступенем доктора наук, вченим званням професора, а також  рекомендуються  вченою  радою  Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки до друку.

2.3. Прийняття статті до друку та друк матеріалів

Остаточне рішення щодо поданих матеріалів ухвалює редакційна колегія наукового журналу. Результати розгляду, зауваження та рекомендації надсилаються автору електронною поштою. Процес розгляду статті триває не більше 2 місяців.

Редакція зберігає право на редагування та скорочення рукописів зі збереженням основного змісту дослідження.

Надані матеріали не повертаються та не можуть бути надруковані в інших виданнях.

На одну статтю призначається лише один авторський екземпляр журналу (незалежно від кількості авторів). Замовлення додаткового примірника журналу має бути здійснене одночасно із поданням рукопису статті до редколегії журналу.

3. Критерії відбору статей

Науковий журнал «Історико-правовий часопис» приймає неопубліковані раніше і не представлені до публікації в будь-які інші видання рукописи статей, які висвітлюють оригінальні результати досліджень за галузями та проблематикою журналу.

Основні критерії відбору: актуальність теми дослідження; самостійність його характеру, високий теоретичний рівень; достовірний, оригінальний та науково обґрунтований характер результатів дослідження; методологічна та мовна культура; відповідність редакційній політиці та етичним засадам журналу, вимогам до рукописів.

 

4. Ліцензійні умови

Якщо стаття прийнята до друку в науковому журналі «Історико-правовий часопис», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Детальніше із угодою про передачу авторських прав можна ознайомитися у відповідному розділі.

 

5. Зміни та доповнення редакційної політики.

Редакційна колегія може вносити зміни та доповнення до викладеної редакційної політики для удосконалення роботи наукового журналу «Історико-правовий часопис».

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
Крикунов Олександр Вікторович
4025 м. Луцьк
вул. Винниченка, 30+38 (0332) 240411 ipsnu2013@gmail.com
Мапа
sample map